Disclaimer

Op deze site zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken, en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Ropro heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site. Ropro staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ropro aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Ropro wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ropro garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Ropro niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Ropro wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ropro, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ropro de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.